Algemene voorwaarden

Als je lid bij ons bent of wilt worden van onze club, dan doen wij dat graag aan de hand van een aantal klare afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de clubregels van FIGHT2SURVIVE te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.fight2surive.be en in je Sportbit profiel.

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden FIGHT2SURVIVE  wordt verstaan onder:

FIGHT2SURVIVE: de werknaam van Krav Maga Defensive Tactics VZW, met ondernemingsnummer 0825.558.981.

Lid: de natuurlijke persoon (m/v), op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Artikel 2. Lidmaatschap

FIGHT2SURVIVE hanteert een systeem van abonnementsformules. Studenten zullen alvorens veranderingen plaatsvinden op de hoogte gesteld worden van deze komende veranderingen. De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door FIGHT2SURVIVE worden aangepast. Het lid heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren. Het lidmaatschap vangt aan, nadat FIGHT2SURVIVE het inschrijfformulier heeft ontvangen via Sportbit, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

Voor deelname aan de FIGHT2SURVIVE lessen en evenementen geldt een minimum leeftijd van 18 jaar, tenzij anders vermeld. Deelnemers van FIGHT2SURVIVE evenementen (reguliere lessen, workshops, seminars, cursussen e.d.) verklaren geen antecedenten te hebben bij justitie. Indien de instructeur hierom verzoekt dient door de deelnemer een uittreksel uit het strafregister (het vroegere attest van goed gedrag en zeden) te worden getoond. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn die voor rekening van de deelnemer komen. Voor deelnemers die beroepshalve al door justitie gescreend zijn, zoals politieagenten, geldt het op verzoek te tonen bewijs van goed gedrag en zeden niet. Het volstaat voor hun om hun politiekaart te tonen. FIGHT2SURVIVE behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet voldoen aan bovenstaand artikel, dan wel storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door FIGHT2SURVIVE. Wanneer blijkt dat de deelnemer onjuiste gegevens omtrent voorgaande heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.

Artikel 3. In gebreke

Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, zal FIGHT2SURVIVE de overeenkomst ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting.

Artikel 4. Voorwaarden Abonnementen Fight2survive

Leden kunnen kiezen voor een abonnement.  Het bedrag dient evenwel op voorhand betaald te worden en het is aan de leden zelf om genoeg te komen trainen. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen terugbetaling van het bedrag plaats.

Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan per datum van ingang zoals door het Lid bij inschrijving aangegeven. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in Sportbit app vermelde datum. Een abonnement heeft een looptijd van 1 jaar. Indien je voor een jaar betaalt  kan je online via de sportbit app  of via overschrijving betalen. Indien je kiest voor maandelijkse betalingen, gebeurt deze via domiciliëring.

Indien het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen en/of activiteiten, die deel uitmaken van het lessenpakket van Fight2Survive waarvoor hij is ingeschreven, vindt geen terugbetaling van het lidgeld of verzekering plaats.

Indien door overmacht FIGHT2SURVIVE een les noodzakelijkerwijze moet annuleren of verzetten, kan het Lid geen restitutie eisen voor deze les. FIGHT2SURVIVE zal gesloten zijn op ogenblikken dat de instructeurs verplichte opleidingen dienen te volgen. Hiervoor kan het Lid tevens geen restitutie eisen voor de lessen die niet zullen plaatsvinden.

FIGHT2SURVIVE behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen en schoolvakanties is FIGHT2SURVIVE gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave. Restitutie van de contributie, kleding of materiaal wordt niet verleend. Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden een vervanger te vinden voor het geven van een les/training. Mogelijk zal, bij het niet tijdig vinden van een vervanger, de les komen te vervallen.

Het Lid kan bij alle abonnementsformules gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van het lidmaatschap om medische redenen, op de hierna gedefinieerde voorwaarden:

  • Het lidmaatschap kan enkel worden geschorst na ontvangst van een geldig medisch attest (via e-mail naar info@fight2survive.be) ;
  • De schorsing werkt vanaf het moment van ontvangst door Fight2Survive en niet met terugwerkende kracht.

Indien het Lid een medisch attest overlegt waaruit blijkt dat het Lid nooit meer zal kunnen sporten, zal Fight2Survive het lidmaatschap op verzoek van het Lid beëindigen per de datum van ontvangst van het verzoek.

Fight2Survive behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de clubregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om het lid toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het deelnemen aan lessen van FIGHT2SURVIVE en het gebruik maken van apparatuur en materiaal geschiedt geheel op eigen risico. FIGHT2SURVIVE is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen, noch voor schade of vermissing van kleding/materiaal/voorwerpen die op de trainingslocatie aanwezig zijn of achter worden gelaten. De deelnemer verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Men blijft eveneens zelf verantwoordelijk voor het in ongerede geraken van op de locatie achtergelaten zaken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor eigen rekening. FIGHT2SURVIVE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de deelnemer ontheft FIGHT2SURVIVE van elke aansprakelijkheid.

Artikel 6. Licentie Krav Maga Global in België

Men dient ook een licentie te verkrijgen van de federatie Krav Maga global, dit geschiedt tegen een jaarlijkse betaling van €50,-. Betaling gebeurt via de club die dit bedrag dan overmaakt aan de Belgische tak van de Krav Maga Global Federatie. FIGHT2SURVIVE zal voor ieder Lid een licentie aanvragen bij Krav Maga Global. FIGHT2SURVIVE draagt hier geen enkele verantwoordelijkheid. Alle vragen hieromtrent moet het Lid rechtstreeks richten aan Krav Maga Global.

Artikel 7. Naamsgebruik en leerstof

Gebruik van logo en naam zonder toestemming van KRAV MAGA GLOBAL of FIGHT2SURVIVE kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben. De aangeleerde, verworven leerstof, materieel of immaterieel, mag niet verhuurd of verkocht worden ten einde er zelf beter van te worden in de meest ruime zin van het woord. Video-opnamen van lessen of delen van de les mogen niet verspreid worden zonder toelating van de instructeurs.

Artikel 8. Herroepingsrecht

Wanneer je je lidmaatschap hebt afgesloten dan heb je 14 dagen lang het recht om je lidmaatschap te herroepen. Het lidmaatschap gaat in van de datum die in de sportbit site vermeld wordt als eerste datum. Als je het lidmaatschap niet gebruikt hebt in die periode, dan is deze herroeping kostenloos. Als je het lidmaatschap wel gebruikt hebt in deze periode, dan kan FIGHT2SURVIVE naar rato (vanaf de activering van je lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. Je kunt het lidmaatschap herroepen door een mail voor ontbinding in te vullen en naar ons te mailen op info@fight2survive.be

Artikel 9. Gebruik van beeldmateriaal

Tijdens activiteiten van FIGHT2SURVIVE, of activiteiten waaraan FIGHT2SURVIVE meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop het Lid mogelijk te zien is. De inschrijving van een Lid betekent dat dit Lid toestemming verleent aan FIGHT2SURVIVE om deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals website, posters, blog en folders, te publiceren. FIGHT2SURVIVE verklaart zorgvuldig met het beeldmateriaal om te gaan en geen foto’s of video’s te publiceren waardoor een Lid schade zou kunnen ondervinden.

Ten aller tijde kan er gevraagd worden aan FIGHT2SURVIVE om bepaald foto-en beeldmateriaal te verwijderen.

FIGHT2SURVIVE heeft geen invloed op foto’s en video’s genomen door derden of andere leden en is hier dus ook niet voor aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht

Geen enkel van de partijen kan gehouden zijn tot uitvoering van de overeenkomst wanneer dit onmogelijk geworden is door overmacht zoals, niet limitatief vermeld, brand, overstromingen, stakingen, oorlog, oproer, natuurrampen, pandemieën.

Artike 11. Persoonsgegevens

Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. FIGHT2SURVIVE verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving.  In de privacyverklaring van FIGHT2SURVIVE wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Welke gegevens verwerken we? FIGHT2SURVIVE verwerkt de volgende persoonsgegevens:
naam, e-mailadres, adres, geboortedatum; transactie gegevens, en technische gegevens, informatie over cookies. ( zie onder cookiebeleid)

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden.

Artikel 12. Geschillen

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@fight2survive.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Onze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden worden beheerd in overeenstemming met Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid  van de rechtbank van Brugge.

Artikel 13. Opvragen

De algemene voorwaarden en de huisregels van FIGHT2SURVIVE zijn te allen tijde via de instructeurs op te vragen en via www.Fight2Survive.be. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van FIGHT2SURVIVE te accepteren.